Vrij van Pijn presenteert: Ramona Gherasim over familieopstellingen


Ramona over familieopstellingen: 

NEDERLANDS:

“Van liefde naar vrijheid, de bewegingen van de ziel”

 
-         Hoe kun je thuis zijn in je leven, in je werk, in je lichaam?
-         Hoe kan liefde vrijelijk stromen in je familie?
 
We zijn hier allemaal voor een reden, een diepere innerlijke roeping. We zijn verbonden met het grotere verhaal dat onze ziel hier komt vertellen.
 
Op een veilige en ontspannen manier wordt elke deelnemer in de workshop “familieconstellaties” ondersteund om opnieuw zijn/haar plek in te nemen binnen het grotere systeem, waar hij/zij zijn eigen roeping kan vervullen. 
 
Wanneer familieleden (of de leden van een systeem) zichzelf herschikken om te kunnen beantwoorden aan hun levenstaken, kunnen mensen zich weer verbinden, kan liefde weer vrijuit stromen en kunnen de blokkades worden opgeheven.
 
In een familieconstellatie-sessie komen we in contact met een deel van de waarheid over onszelf en over onze familiebanden en -relaties. We ontdekken meer over wat zinvol is voor het systeem waartoe we behoren en dit is een groot voordeel.
 
Over het algemeen gebeurt de echte verandering na de sessie, waarin mensen zichzelf verrassen door uit oude gedragspatronen te stappen, oude geloofsovertuigingen en gefixeerde ideeën over zichzelf op een natuurlijke manier achter zich te laten. Op een vrije en harmonische manier, goed voor jezelf en goed voor de anderen.
 
Iedereen die een moeder en een vader heeft, kan profiteren van deze interessante en effectieve therapeutische methode!
 
Niet alleen de familieproblemen en -spanningen komen onder de aandacht bij een constellatie. Het kan ook beginnen een vraag of onduidelijkheid die niets met familie te maken heeft. Misschien kun je geen levenspartner vinden of heb je problemen om je huidige relatie voort te zetten. Of misschien worstel je met een baan die je niet bevalt of ondervind je moeilijkheden met het balanceren van je financiën of je huishouden. 
 
Problemen vanuit de familie of het gezin kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van ziekte.
 
Misschien kun je je vinger er niet op leggen, maar je leven voelt leeg of zinloos aan.
 
Met constellaties kunnen onopgeloste problemen binnen het familiesysteem worden ontdekt. Dat zijn wellicht problemen die ons ervan weerhouden een gelukkig leven te leiden. Ze komen niet zomaar uit de lucht vallen.
 
Het eenvoudige begrip dat onze persoonlijke moeilijkheden deel uitmaken van een grotere onbalans waarbij alle mensen waarmee we zijn opgegroeid betrokken zijn en degenen die vóór hen zijn geboren, het stelt ons in staat om te ontspannen en onze eigen keuzes te maken.
 
In haar werk met familie constellaties, combineert Ramona principes uit het werk van Virginia Satir, die “Family and Systemic Therapy” heeft geïntroduceerd en van psychotherapeut Bert Hellinger, die het werk met constellaties heeft gecreëerd.
 
Virginia Satir beschouwde de familie als een interactief geheel, beïnvloed door voorgaande generaties. Het familiesysteem werkt volgens een reeks verenigende principes, inclusief dat het geheel meer is dan de som van de individuen. Zij erkende dat een probleem of onbalans dat door een familielid wordt ingebracht”, de balans van het hele gezin als systeem beïnvloedt en dat  het gezin een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van dat probleem.
 
Toen Bert Hellinger in contact kwam met het werk van Virginia Satir nam hij de familie constellaties over. Hij verrijkt de methode met nieuwe en diepere niveaus van inzicht en begrip. Hellinger ziet het gezin als geheel beheerst door universele wetten en principes.
 
Deze wetten en principes zijn:
 
Er zijn oplossingen op onbewust niveau om bestaande onbalans op te lossen.
 
Strijd en disharmonie kunnen zich herstellen wanneer de individuele familieleden zich richten op verbinding op niveau van het individuele en het gezinsbewustzijn.
 
* Erbij horen: iedereen heeft het recht om op een gelijkwaardige manier bij het familiesysteem te horen. Iedereen heeft een individuele positie in het gezin. Dit betekent dat wanneer een lid van het gezin wordt uitgesloten of wanneer de handelingen van een familielid verborgen zijn, dit zich zal blijven manifesteren in de volgende generaties. De leden van het gezin kunnen zo dezelfde persoonlijkheid of karaktertrekken ontwikkelen. Op niveau van de ziel zal het familiesysteem altijd geneigd zijn om zichzelf in stand te houden, om zichzelf te herscheppen.
 
Het evenwicht wordt hersteld wanneer elk familielid zijn eigen plaats in het systeem inneemt, met de natuurlijke ‘taken’ in de familie die daarbij horen.
 
Hiërarchie: het leven komt door ouders tot de kinderen; ouders geven, kinderen ontvangen en het evenwicht wordt gehandhaafd als kinderen opgroeien, ouders worden en op hun beurt weer geven. Dit betekent dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om hun eigen problemen op te lossen, om hun eigen wonden te helen. Anders zullen de kinderen, uit blinde liefde en loyaliteit voor hun ouders, zichzelf voor de ouders stellen en de problemen en verwondingen van de ouders overnemen: "Omdat ik van je hou, en je kunt dit niet oplossen, neem ik je pijn over, dus je doet jezelf geen pijn meer."
 
Het evenwicht in het familiesysteem wordt hersteld wanneer de ouders verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen genezing.


De workshop wordt gegeven in gemakkelijk Engels en bovendien vertaald in het Nederlands.  
 


RamonaENGELS:

From Love to Freedom, the Movements of the Soul

Healthy relationships, healthy connections in life and in your journey to freedom!

 

How can you be at Home in your life, in your work, in your body?

How can Love flow freely in your family?

How can you live a Happy and Healthy life?

 

We all come here caring a deeper Call within, connected to the Bigger Story that our Soul came here to tell and live. In a non-intrusive way, in a Family Constellation workshop, each participant is supported to find again his/her place within the bigger system, where he/she can fulfill its own Calling. When family members (or the members of a system) rearrange themselves answering to their Call, love can freely flow again and the blockages can be dissolved.

In a Family Constellation session we come in touch with a part of truth about ourselves and about the family bonds or attachments. We find out something meaningful for the system we belong to and this is a benefit itself. In general, the real change happens after the session, when people surprise themselves stepping out of old behavioral patterns, leaving behind old believes and fixed ideas about self, feeling much more natural, free and authentic to self and to others.

Anyone who has a mother and a father can benefit from this therapeutic method!

Not only the family difficulties can be subject for a constellation. It can also start from problems that, apparently, have nothing to do with family. Maybe you can’t find a life partner or you have difficulties in continue your present relationship. Or maybe you are struggling with a job you don’t like or you face difficulties in earning your living. Even an illness that you believe it has psychosomatic origins. Or maybe you can’t put a finger on it, but you feel your life feels empty or meaningless.

These challenges may lead to discover some unsolved issues inside the family system. The problems that take us away from living a joyful life don’t just simply appear, out of the blue. The simple understanding that our personal difficulties are a part of a bigger unbalance in which are involved all the people we grew up with and the ones who were born before them, it allows us to relax.

Systemic and Family Constellation is a special group process that gives possibilities to a new and healing perspective. It is known to heal entangled relationships and distorted roles in the family and to give a new perspective on family, relationships, health, business and more.

Why Systemic and Family Constellations?

The healing process has many components, so we need to take into consideration physical, emotional, spiritual parts, as well as a family component. Especially in health related issues, Systemic Constellations are useful when good treatments have no results.

When you have a goal, in personal life or business, sometimes the obstacles (that may come in form of lack of money, heavy emotions, the feeling of being stuck, or something else) can come up on many levels – it might be something constrictive in the environment, or a behavior just keeps on staying with despite your best effort to change it, or beliefs that can limit your success and your best abilities. All these obstacles can come from family entanglements or past unsolved issues in the family field. For example, a dominant father, a suppressing mother, a victim mother or father, someone or something (an event) who was forgotten or excluded from the family  – it can have strong consequences in the relationships with partners, in business or in health.

A systemic approach to healing is welcomed since it’s never only the body that has a dis-ease. It is the whole person, and to be healthy means to be whole again – in a constellation process you can often see what is missing from that wholeness. 

In health area, every symptom is a manifestation of the field in the search for a greater balance – which means that something that happened in the past may have an influence on the health and wellbeing of someone in the present – it can be an old conflict, trying to keep someone in the system, or something not yet forgiven or acknowledged, something or someone that is not yet honored and so on. Unsolved issues in the family history don’t keep quiet, but are manifested in the body or in the relationships of one or more family members.

Being a part of a Systemic and Family Constellation group process can boost the power of self-healing, especially when medical treatment seems to not work or the process of healing goes too slow – it’s the relational part of healing that constellation address often with great success!

Within small groups of 3 or 4 participants, we will do systemic exercises so that everyone can explore their own life theme, be it health, relationships, money, career path or something else, since everything can be looked at from a systemic perspective. 

 

And we will also have constellations with the whole group, for those who have a deeper calling to heal or to transform something specific from their life. 

* My vision of working with Family Constellations combines principles from the work of Virginia Satir, the creator of Family and Systemic Therapy (that I learned while training in the NLP resonanz school) and of psychotherapist Bert Hellinger, recognized as the creator of the Constellations.

Virginia Satir looked at the family as an Interactive Whole, influenced by past generations. This Whole works according to a set of unifying principles, including that the whole is more than the sum of the parties involved. In this way, she recognized that a symptom manifested by a family member has the role of balancing the whole family as a system, and the family plays an important role in maintaining that symptom.

Coming in touch with Virginia Satir's work, Bert Hellinger took over and developed the Family Constellations, enriching the method with new levels of depth and understanding. Hellinger sees the family as a whole governed by universal laws and principles.

These laws and principles are, as I understand and apply them:

+ From the point of view of the Whole, there is no evil or good, wrong or right; there are solutions adopted unconsciously with the intention of solving an already existing imbalance.

Balance re-establishes when each one connects the level of individual/family consciousness to the consciousness of the Whole.

+ Belonging: Everyone has the right to belong equally; everyone has a place in the family they belong to. This means that when a member of the family is excluded, when a member's life or deeds are hidden, unrecognized or silent, his destiny is manifested in the next generations, when another member of the family will take the same traits, the same character or the same destiny, because at the level of the soul, the system will always tend to be whole, to re-create itself.

Balance is restored when each finds his own place, according to the calling that he has come to fulfill in his family.

+ Hierarchy: life comes through parents to children; parents give, children receive, and balance is maintained when children grow up, become parents and give in turn. This means that parents have the responsibility to solve their own problems, to heal their own wounds. Otherwise, out of the blind love that the children have for their parents, they will put themselves before the parents and will take over the parents' problems, wounds, injuries: "Because I love you, and you cannot solve this, I take your pain, so you’re not hurting yourself anymore."

Balance is restored when parents assume responsibility for their healing process, and children are again only children for their parents, without trying to be bigger and solve their problems.

+ Balance between give and take, between masculine and feminine: there is a tendency for the male to lead / dominate and the female to be led / dominated, creating, at the level of the whole, the imbalance between giving and receiving.

The balance is restored when, for example, there are equal rights to give and receive between husband and wife, and when the masculine goes to serve the feminine.

When the balance is restored to every individual, it can be restored in every family, in every nation, and all over the world!


The workshop is given in easy English and also translated into Dutch.

Back to the page to subscribe

----------------------------------------------------------------

 

Vrij van Pijn

Met het behandelingsprogramma van Vrij van Pijn kun je pijn en beperkingen achter je laten en liggen een gezond lichaam en het gevoel van vrijheid waar je zo naar verlangt weer binnen handbereik.

Praktijk gegevens

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden
085-0027598

Parkeren
Gratis voor de deur

Openbaar vervoer
5 Minuten lopen vanaf station Leiden Lammenschans

Praktijkgegevens

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden
085-0027598

Parkeren
Gratis voor de deur

Openbaar vervoer
5 Minuten lopen vanaf station Leiden Lammenschans